Титульна сторінка

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ, ГЕНЕТИКИ

 ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ БОТАНІКИ

 

 

 

 

 

МЕДИЧНА

БІОЛОГІЯ

 

Тестові завдання

з коментарями

 

  

 

 

 

 

 Чернівці,2011

=================================================================================
УДК 57:61 (071)

ББК  28.0:5я7

М42

Затверджено Міністерством охорони здоров’я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ –ІV рівнів акредитації

 

Рекомендовано до друку Вченою радою Буковинського державного медичного університету (протокол №3 від 15.11.2010р.)

Рецензенти:

Котляренко Лідія Теодорівна,

  доктор біологічних наук, професор,

завідувач кафедрою медичної біології Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачовського;

Воробець Зіновій Дмитрович,

 доктор біологічних наук, професор,

завідувач кафедрою медичної біології Львівського національного медичного  університету ім. Данила Галицького

 

Авторський колектив:

       В.П.Пішак, Н.В.Черновська, Р.Є.Булик,

 О.І.Захарчук, В.В.Степанчук, М.І.Кривчанська

 

                 В.П.Пішак, Н.В.Черновська, Р.Є.Булик, О.І.Захарчук, В.В.Степанчук, 

 М.І.Кривчанська. Медична біологія. Тестові  завдання з коментарями. – Чернівці: Медуні–­­                      верситет, 2011. – 215 с.

 

Навчальний посібник включає умови тестових завдань з медичної біо­ло­гії, які ви­ко­ристовувалися в збірниках, виданих до ліцензійного іспиту “Крок-1. Загальна лікарська підготовка” з 1999 по 2010 рр. Матеріал викла­де­но у трьох розділах, згідно тематики модулів. У ньому також наведено пра­вильні ва­ріан­ти від­повідей і розгорнуті коментарі щодо їхнього розв’язання із заз­на­чен­ням номерів сторінок основного підручника (Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. Вінниця: Нова книга, 2009. – 608 с.; іл..; Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – 656 с.), де більш докладно розглянутий відповідний теоретичний матеріал. У навчальний посібник окремим розділом включені тестові завдання  із банку Центру тестування та розроблені авторами посібника.

Призначається для підготовки студентів вищих медичних навчальних за­кла­дів, які навчаються за спеціальностями "Лікувальна справа" і "Педіа­трія",   до підсумкових модулів, а також до ліцензійного іспиту “Крок-1. Загальна лі­карська підготовка”.

ББК  28.0:5я7

                                         ©В.П.Пішак, Н.В.Черновська, Р.Є.Булик

                          О.І.Захарчук, В.В.Степанчук,

                М.І. Кривчанська, 2011      

                      SBN 978-966-697-368-2     © Медуніверситет, 2011