Оригінальні тестові завдання з цитології


1. Яка з властивостей суттєво відрізняє живе від неживого?

 1. Мінливість.

 2. Дискретність і цілісність.

 3. Розмноження.

+4. Хіральна чистота біополімерів.

 5. Обмін речовин.


2. Виберіть найбільш вірний варіант відповіді:

 1. Клітина - елементарна одиниця будови і розвитку організмів.

 2. Клітина - одиниця, здатна до самовідновлення і розвитку.

+3. Клітина - елементарна, частково відкрита біологічна система, здатна до самовідновлення, самовідтворення і розвитку.

4. Клітина - елементарна біологічна  система, здатна до саморегуляції і  самовідтворення.

 5. Клітина - відкрита система, здатна до самовідновлення і саморегуляції.


3. Знайдіть неправильний варіант відповіді:

 1. Організм - відкрита біологічна система.

+2. Багатоклітинний організм є сума клітин, "клітинна держава".

 3. Організм - це саморегулююча система.

 4. Організм - це несаморегулююча система.

 5. Організм - це відкрита, самовідтворююча, самовідновлююча система.


4. Виберіть найбільш правильну відповідь:

 1. Прокаріоти - доядерні організми.

 2. Прокаріоти -доядерні організми, які містять генофор, пластиди, центріолі.

 3. Прокаріоти - доядерні організми, генофор яких містить білки гістони.

 4. Прокаріоти - доядерні організми, які містять мітохондрії і розвинену систему мембран.

+5. Прокаріоти - доядерні організми, в яких відсутні мітохондрії, центріолі, немає розвиненої системи цитомембран.


5. Вкажіть правильний варіант відповіді:

 1. Форма клітини залежить від форми ядра.

+2. Форма клітини залежить від виконуваної функції.

 3. Форма клітини залежить від кількості пластид і мітохондрій.

 4. Форму клітини обумовлює клітинний центр.

 5. Форма клітини зумовлена клітинною оболонкою.


6. Які органели клітини належать до немембранних?

+1. Центріолі.

 2. Мітохондрії.

 3. Вакуолі.

 4. Пластиди.

 5. Лізосоми.


7. Які органели клітини належать до немембранних?

 1. Пластиди.

 2. Мітохондрії.

 3. Ендоплазматичий ретикулум.

+4. Рибосоми.

 5. Лізосоми.


8. Які органели клітини належать до немембранних?

 1. Лізосоми.

+2. Мікротрубочки.

 3. Пластиди.

 4. Мітохондрії.

 5. Комплекс Гольджі.


 9. Які з органел клітини належать до немембранних?

 1. Комплекс Гольджі.

 2. Лізосоми.

 3. Пластиди.

+4. Рибосоми.

 5. Мітохондрії.


10. Які з органел клітини належать до групи двомембранних?

 1. Рибосоми.

 2. Лізосоми.

+3. Мітохондрії.

 4. Центросома.

 5. Комплекс Гольджі.


11. Де здійснюється біосинтез білків у клітині?

 1. У лізосомах.

 2. У мітохондріях.

+3. На рибосомах.

 4. У пластидах.

 5. У центросомі.


 12.       Де відбувається біосинтез основної кількості АТФ в клітині?

     1.       У комплексі Гольджі.

     2.       На рибосомах.

     3.       У лізосомах.

    +4.       У мітохондріях.

     5.       В ЕПС.


 13.       Які з органел клітини виконують захисну функцію?

     1.       Рибосоми.

    +2.       Лізосоми.

     3.       Центросома.

     4.       Мікротрубочки.

     5.       Мітохондрії.


14.   З порушенням структури якої з органел клітини виникають т.з. хвороби   накопичення?

     1.       Мітохондрії.

     2.       Центріолі.

     3.       Комплекс Гольджі.

    +4.       Лізосоми.

     5.       Рибосоми.


 15.       Яка з органел клітини безпосередньо формує лізосоми?

     1.       Пластиди.

     2.       Мітохондрії.

    +3.      Комплекс Гольджі.

     4.       Рибосоми.

     5.       Центріолі.


  16.       Яка з органел властива лише клітинам рослин?

     1.       Мікротрубочки.

    +2.       Пластиди.

     3.       ЕПР гранулярного типу.

     4.       Негранулярний ЕПР.

     5.       Лізосоми.


 17.       Для якої з органел клітини характерна наявність крист і матриксу?

     1.       Рибосоми.

     2.       ЕПР.

     3.       Центросома.

     4.       Мікротрубочки.

    +5.       Мітохондрії.


18.   Яка з органел клітини виконує функцію концентрації, зневоднення і ущільнення речовин ендо-і екзогенної природи?

    +1.       Комплекс Гольджі.

     2.       Лізосоми.

     3.       Рибосоми.

     4.       Пластиди.

     5.       ЕПР.


19.  Яка з органел бере участь в утворенні зернин жовтка в овоцитах, що розвиваються?

     1.       Лізосоми.

     2.       Центросома.

    +3.       Комплекс Гольджі.

     4.       Рибосоми.

     5.       Пластиди.


20.       Яка з органел формує полюси  клітини, що ділиться?

     1.       Мітохондрії.

    +2.       Центріолі.

     3.       Пластиди.

     4.       Рибосоми.

     5.       Лізосоми.


21.       Яка з органел клітини має симбіотичне походження?

     1.       ЕПР.

    +2.       Мітохондрії.

     3.       Лізосоми.

     4.       Мікротрубочки.

     5.       Комплекс Гольджі.


22.       В якій з органел клітини відбувається цикл Кребса?

    +1.       Мітохондрії.

     2.       Лізосоми.

     3.       Рибосоми.

     4.       ЕПР.

     5.       Мікротрубочки.


23.       Яка з органел клітини містить власну ДНК ?

     1.       Мікротрубочки.

     2.       Негранулярний ЕПР.

     3.       Гранулярний ЕПР.

    +4.       Мітохондрії.

     5.       Лізосоми.


 24.       Яка з органел клітини має нуклеопротеїнову природу?

    +1.       Рибосоми.

     2.       Негранулярний ЕПР.

     3.       Вакуолі.

     4.       Мікротрубочки.

     5.       Лізосоми.


25.       Яка з органел клітини має нуклеопротеїнову природу?

     1.       Лізосоми.

    +2.       Пластиди.

     3.       Негранулярний ЕПР.

     4.       Вакуолі.

     5.       Мікротрубочки.


26.       Яка з органел клітини має нуклеопротеїнову природу?

     1.       Мікротрубочки.

     2.       Лізосоми.

    +3.       Мітохондрії.

     4.       Негранулярний ЕПР.

     5.      Вакуолі.


27.  На практичному занятті студенти вивчали забарвлений мазок крові миші з бактеріями, фагоцитованими лейкоцитами. Яка з органел клітини завершує перетравлення цих бактерій?

     1.  Рибосоми

    +2.  Лізосоми

     3.  Гранулярний ендоплазматичний ретикулум

     4.  Мітохондрії

     5.  Комплекс Гольджі


28.    Яка з органел клітини бере участь у новоутворенні ядерної оболонки по закінченні  мітозу?

     1.      Центріолі.

     2.       Мітохондрії.

    +3.       ЕПР.

     4.       Вакуолі.

     5.       Лізосоми.


29.       Яка з органел клітини бере участь у новоутворенні ядерної оболонки по закінченні мітозу?

     1.       Пластиди.

     2.       Лізосоми.

     3.       Рибосоми.

    +4.       ЕПР.

     5.       Вакуолі.


30.       В утворенні ядерної оболонки беруть участь?

     1.       Мітохондрії.

    +2.       ЕПР.

     3.       Лізосоми.

     4.       Рибосоми.

     5.       Вакуолі.


31.       По закінченні мітозу  в утворенні ядерної оболонки беруть участь?

    +1.       ЕПР.

     2.       Пластиди.

     3.       Мікротрубочки.

     4.       Комплекс Гольджі.

     5.       Рибосоми.


32.  У хворого виявлено зниження вмісту іонів магнію, які потрібні для прикріплення рибосом до гранулярного ендоплазматичного ретикулуму. Відомо, що це призводить до порушення біосинтезу білка. Який саме етап біосинтезу білка буде порушено?

     1.  Активація амінокислот

     2.  Реплікація

     3.  Транскрипція

    +4.  Трансляція

     5.  Термінація


33.       Яка з органел клітини становить цитоскелет?

     1.       ЕПР.

     2.       Вакуолі.

    +3.       Мікротрубочки.

     4.       Лізосоми.

     5.       Комплекс Гольджі.


34.       Яка з органел клітини становить цитоскелет?

    +1.       Мікротрубочки.

     2.       Рибосоми.

     3.       Мітохондрії.

     4.       ЕПР.

     5.       Вакуолі.


35.       Яка з органел клітини становить цитоскелет?

     1.       Пластиди.

     2.       Мітохондрії.

     3.       Лізосоми.

    +4.       Мікротрубочки.

     5.       Рибосоми.


36.       Яка з органел клітини входить до складу цитоскелета?

     1.       Плазматична мембрана.

     2.       Комплекс Гольджі.

     3.       Мітохондрії.

     4.       Пластиди.

    +5.       Мікротрубочки.


37.       Яка з органел клітини утворює мікроворсинки?

     1.       Мітохондрії.

     2.       Рибосоми.

    +3.       Плазматична мембрана.

     4.       Пластиди.

     5.       Лізосоми.


38.       Яка з органел клітини утворює мікроворсинки?

    +1.       Плазматична мембрана.

     2.       Комплекс Гольджі.

     3.       Мітохондрії.

     4.       Рибосоми.

     5.       Пластиди.


39.       Яка з органел клітини утворює мікроворсинки?

     1.       Комплкс Гольджі.

    +2.       Плазматична мембрана.

     3.       Мітохондрії.

     4.       ЕПР.

     5.       Мікротрубочки.


 40.       Яка з органел клітини утворює мікроворсинки?

     1.       Комплекс Гольджі.

     2.       Пластиди.

     3.       Вакуолі.

     4.       Мітохондрії.

    +5.       Плазматична мембрана.


41.       Яка з органел клітини утворює мікроворсинки?

     1.       Вакуолі.

     2.       ЕПР.

    +3.       Плазматична мембрана.

     4.       Пластиди.

     5.       Мітохондрії.


42.       В яких межах коливаються абсолютні розміри ядра клітини (в мкм)?

    +1.       Від 4 до 400.

     2.       Від 2 до 800.

     3.       Від 2 до 600.

     4.       Від 1 до 300.

     5.       Від 3 до 500.


43.       Ядерно-цитоплазматичним співвідношенням зветься:

     1.       Співвідношення об'ємів і мембранних органел клітини.

     2.       Співвідношення об'ємів ядра і вакуолярної системи клітини.

    +3.       Співвідношення об'ємів ядра і цитоплазми.

     4.       Cпіввідношення об'ємів ядра і двомембранних органел клітини.

     5.       Співвідношення об'ємів ядра і всіх органел клітини.


44.       Одним з факторів поділу клітин є:

    +1.       Порушення ядерно-цитоплазматичного співввідношення.

     2.       Зміна кількості мітохондрій в клітині.

     3.       Зміна кількості лізосом в клітині.

     4.       Розчинення ядерця.

     5.       Фрагментація ядерної оболонки.


45.       Де саме знаходиться перинуклеарний простір?

     1.       В ядрі.

     2.       Між ядром і ЕПР.

    +3.       Між зовнішньою і внутрішньою мембранами ядерної оболонки.

     4.       Між кристами мітохондрій.

     5.       У лізосомах.


46.       З якою з органел клітини безпосередньо з'єднана ядерна оболонка?

     1.       З плазматичною мембраною.

     2.       З мембраною вакуолей.

     3.       З системою трубочок і міхурців комплексу Гольджі.

    +4.       З канальцями ЕПР.

     5.       З лізосомами.


47.       До складу якої з органел клітини входить система трубочок з міхурцями на кінцях?

    +1.       Комплекс Гольджі.

     2.       Гранулярний ЕПР.

     3.       Незернистий ЕПР.

     4.       Мікротрубочки.

     5.       Рибосоми.


 48.  Яка з органел клітини формується в результаті полімеризації білків тубулінів?

     1.       Мітохондрії.

     2.       Пластиди.

     3.       Вакуолі.

    +4.      Мікротрубочки.

     5.       Рибосоми.


49.       Яка з органел клітини формується в результаті полімеризації білків тубулінів?

     1.       Пластиди.

     2.       ЕПР.

    +3.       Мікротрубочки.

     4.       Вакуолі.

     5.       Рибосоми.


50.       Яка з органел клітини формується в результаті полімеризації білків тубулінів?

     1.       ЕПР.

     2.       Мітохондрії.

     3.       Рибосоми.

     4.       Вакуолі.

    +5.       Мікротрубочки.


51.       Яка з органел утворює нитки веретена поділу в клітинах, що діляться?

     1.       Мітохондрії.

     2.       Центросома.

    +3.      Мікротрубочки.

     4.       Пластиди.

     5.       Рибосоми.


52.       Яка з органел утворює нитки веретена в клітинах, які діляться?

    +1.      Мікротрубочки.

     2.       ЕПР.

     3.       Центросома.

     4.       Незернистий ЕПР.

     5.       Плазматична мембрана.


53.       Яка з органел утворює нитки веретена в клітинах, що діляться?

     1.       Комплекс Гольджі.

     2.       Незернистий ЕПР.

     3.       Гранулярний ЕПР.

     4.       Мітохондрії.

    +5.       Мікротрубочки.


54.       Яка з органел клітини входить до складу війок і джгутиків рухливих клітин?

     1.       Гранулярний ЕПР.

     2.       Центріолі.

     3.       Комплекс Гольджі.

    +4.       Мікротрубочки.

     5.       Плазматична мембрана.


55.       Яка з органел клітини входить до складу війок і джгутиків рухливих клітин?

     1.       Плазматична мембрана.

    +2.       Мікротрубочки.

     3.       Незернастий ЕПР.

     4.       Центріолі.

     5.       Лізосоми.


 56.       Яка з органел клітини має симбіотичне походження?

     1.       Вакуолі.

    +2.       Пластиди.

     3.       Лізосоми.

     4.       Комплекс Гольджі.

     5.       Центросома.


58.       Виберіть вірний варіант відповіді:

     1.   У прелізосомах знаходяться  і переробляються речовини, що підлягають перетравленню.

    +2.       У прелізосомах містяться речовини, що підлягають перетравленню, але відсутні ферменти.

     3.       Прелізосоми містять синтезовані в клітині ферменти.

     4.       Прелізосоми утворюються при злитті первинних і вторинних лізосом.

     5.       Прелізосоми - це первинні лізосоми.


59.       Виберіть вірний варіант відповіді:

     1.       Первинні лізосоми - це прелізосоми.

     2.       Первинні лізосоми утворюються при злитті прелізосом і вторинних лізосом.

    +3.       Первинні лізосоми містять синтезовані в клітині ферменти.

     4.       У первинних лізосомах містяться речовини, що підлягають перетравленню, але відсутні ферменти.

     5.       У первинних лізосомах обробляються речовини, що підлягають перетравленню.


60.       Виберіть вірний варіант відповіді:

    +1.       Вторинні лізосоми утворюються від злиття прелізосом і первинних лізосом.

     2.       Вторинні лізосоми містять речовини, що підлягають перетравленню, але відсутні ферменти.

     3.       Вторинні лізосоми містять синтезовані в клітині ферменти.

     4.       Вторинні лізосоми мають такий самий склад, як і первинні.

     5.       Вторинні лізосоми - це є  власне   лізосоми.


61.       Виберіть вірний варіант відповіді:

     1.       Серед прелізосом розрізняють аутолізосоми і гетерофагосоми.

     2.       Серед первинних лізосом розрізняють аутолізосоми і гетерофагосоми.

    +3.       Серед вторинних лізосом розрізняють аутолізосоми і гетерофагосоми.

     4.       Автолізосоми і гетерофагосоми утворюються від злиття прелізосом і вторинних лізосом.

     5.       Автолізосоми і гетерофагосоми утворюються від злиття первинних і вторинних лізосом.


62.       Виберіть вірний варіант відповіді про функції вторинних лізосом:

     1.       Автолізосоми перетравлюють білки.

     2.       Автолізосоми перетравлюють вуглеводи.

     3.       Автолізосоми перетравлюють ліпіди.

    +4.       Автолізосоми перетравлюють органели клітини, що втратили свою функцію.

     5.       Автолізосоми перетравлюють речовини, що надійшли до  клітини.


63.       Що саме перетравлюється гетерофагосомами?

     1.       Органели клітини, що втратили свою функцію.

    +2.       Речовини, що надійшли до клітини.

     3.       ДНК.

     4.       РНК та білки.

     5.       АТФ.


64.       Виберіть вірний варіант відповіді?

     1.       Постлізосоми утворюються від злиття прелізосом з первинними лізосомами.

     2.       Постлізосоми містять синтезовані в клітині ферменти.

    +3.       Постлізосоми містять тільки залишки неперетравленого субстрату.

     4.       Постлізозоми містять речовини, що підлягають перетравленню.

     5.       У постлізосомах перетравлюються органели, що втратили свою функцію.


65.       Порушення цілісності якої з органел викликає лізис клітини?

    +1.       Лізосоми.

     2.       Вакуолі.

     3.       Мітохондрії.

     4.       ЕПР.

     5.       Комплекс Гольджі.


66.       Що саме викликає т.з. хвороби накопичення?

     1.       Втрата мітохондріями власної ДНК.

    +2.       Втрата лізосомами однієї з ферментативних систем.

     3.       Втрата будь-якого ферменту комплексом Гольджі.

     4.       Втрата рибосомами іону магнію.

     5.       Руйнування цистерн ЕПР.


67.       Хвороби накопичення викликають?

     1.       Руйнування вакуолей.

     2.       Руйнування міхурців комплексу Гольджі.

     3.       Розпад рибосом на субодиниці.

     4.       Руйнування крист мітохондрій.

    +5.       Втрата лізосомами будь-якої з ферментативних систем.


 68.       Яка з органел клітини має власні рибосоми?

     1.       Комплекс Гольджі.

     2.       Незернистий ЕПР.

    +3.       Мітохондрії.

     4.       Центросома.

     5.       Вакуолі.


69.       З якою з органел безпосередньо зв'язана ядерна оболонка, особливо під час переходу клітини до поділу?

    +1.       Лізосоми.

     2.       Мітохондрії.

     3.       Комплекс Гольджі.

     4.       Центросома.

     5.       Рибосоми.


70.       Якій з органел клітини властива певна автономія?

     1.       Плазматична мембрана.

     2.       Рибосоми.

     3.       Центросома.

     4.       Мікротрубочки.

    +5.       Мітохондрії.


71.       Якій з органел клітини властива певна автономія?

     1.       Рибосоми.

     2.       ЕПС.

    +3.       Пластиди.

     4.       Комплекс Гольджі.

     5.       Мікротрубочки.


72.       Яка із структур ядра містить наступні компоненти: гранулярну, фібрилярну і аморфну речовину?

     1.       Ядерна оболонка.

     2.       Каріолімфа.

    +3.       Ядерце.

     4.       Хроматин.

     5.       Перинуклеарний простір.


73.       Яка із структур ядра має в своєму складі гранулярний, фібрилярний і мембранний компоненти?

     1.       Каріолімфа.

    +2.       Ядерце.

     3.       Хроматин.

     4.       Комплекс пори.

     5.       Перинуклеарний простір.


74.       Яка з мембранних органел клітини нагадує стовпчик порожнистих рулонів?

     1.       Мітохондрії.

    +2.       Комплекс Гольджі.

     3.       Незернистий ЕПР.

     4.       Лізосоми.

     5.       Гранулярний ЕПР.


75. Назвіть органоїд клітини де відбувається завершення побудови білкової молекули та комплексування білкових молекул з вуглеводами, жирами.

    +1.       Комплекс Гольджі

     2.        Ендоплазматичний ретикулум

     3.        Лізосоми

     4.        Рибосоми

     5.        Мітохондрії


76.       Який процес лежить в основі І етапу біосинтезу білка – транскрипції?

     1.       Біосинтез білкової молекули

     2.        Матричний біосинтез молекули ДНК

    +3.       Матричний біосинтез молекули про-іРНК

     4.       Рекомбінація генів

     5.       Перенесення генетичної інформації за допомогою вірусів


77.       З чого побудована нуклеосома?

     1.       З РНК

     2.       З ліпідів

     3.       З полісахаридів

    +4.       З молекул білків гістонів

     5.        З ДНК-полімерази


 78.  У моделі оперона промотор є місцем первинного прикріплення РНК-полімерази, з якого починається процес транскрипції. Чим може бути заблокований цей процес?

     1.       Взаємодією структурних генів

     2.       Приєднанням репресора до гена-регулятора

     3.       Взаємодією термінатора з репресором

     4.       Взаємодією термінатора з регулятором

    +5.      Приєднанням білка-репресора до гена-оператора


79. У моделі оперона білок-репресор, в активній формі, приєднується до гена-оператора і блокує транскрипцію. З якої причини транскрипція може стати неконтрольованою?

    +1.       Внаслідок мутації в ділянці гена-регулятора

     2.       Взаємодія промотора з репресором

     3.       Внаслідок взаємодії репресора з термінатором

     4.       Взаємодія термінатора з оператором

     5.       За взаємодії цистронів


80.    Під час постсинтетичного періоду мітотичного циклу не відбувається синтез білків-тубулінів, які беруть участь у побудові веретена поділу. Це може призвести до:

    +1.    Розходження хромосом

     2.    Спіралізації хромосом

     3.    Деспіралізації хромосом

     4.    Подовження тривалості мітозу

     5.    Цитокінезу


81.    У загальному вигляді генетичний апарат еукаріот є таким: екзон–інтрон–екзон. Така структурно-функціональна організація гена зумовлює особливості транскрипції. Якою буде про-і-РНК відповідно до згаданої схеми?

    +1.    Екзон-інтрон-екзон

     2.    Екзон-екзон

     3.    Екзон-екзон-інтрон

     4.    Інтрон-екзон

     5.    Екзон-інтрон

82. У каріотипі людини знайдено дрібну акроцентричну непарну хромосому. Якою хромосомою вона може бути?

     1.    Хромосома групи С

     2.    Хромосома групи А

     3.    Х-хромосома

     4.    Хромосома групи В

    +5.    Y-хромосома


83. На якій стадії мітозу перебуває клітина в якій хромосоми лежать в екваторіальній площині, створюючи зірку.

    +1.    Метафаза

     2.    Анафаза

     3.    Телофаза

     4.    Інтерфаза

     5.    Профаза


84. Клітину лабораторної тварини піддали надмірному рентгенівському опроміненню. У результаті утворилися білкові фрагменти в цитоплазмі. Який органоїд клітини візьме участь у їх утилізації?

    +1.    Лізосоми

     2.    Клітинний центр

     3.    Комплекс Гольджі

     4.    Рибосоми

     5.    Ендоплазматичний ретикулум


85. У клітині, яка мітотично ділиться, спостерігається розходження дочірних хроматид до полюсів клітини. На якій стадії мітотичного циклу знаходиться клітина?

     1.    Інтерфаза

     2.    Телофаза

    +3.    Анафаза

     4.    Профаза

     5.    Метафаза


86.    Біосинтез білка на рибосомах здійснюється за наявності інформаційних РНК (іРНК), транспортних РНК (тРНК), АТФ, амінокислот, ферментів синтетаз тощо. Що саме транспортують до рибосом тРНК ?

    +1.    Амінокислоти

     2.    АТФ

     3.    іРНК

     4.    Синтетази

     5.    Іони металів


87.    Деякі сполуки в клітині, що багаті на енергію і тому беруть участь в усіх процесах біосинтезу, називають макроергічними. Які це сполуки?

     1.    Рибоза

    +2.    АТФ

     3.    Дезоксирибоза

     4.     ДНК-полімераза

     5.    іРНК


88.    Біологічне     значення     мітозу     полягає     у збереженні повноцінної генетичної інформації в поколіннях клітин. В який фазі мітозу дочірні хромосоми  (хроматиди)  незалежно  і  порівну розходяться до полюсів материнської клітини?

     1.    У метафазі

     2.    У телофазі

     3.    У прометафазі

    +4.    В анафазі

     5.    У профазі


    89.    Яка фаза    профази    І    мейозу    може    вважатися ключовою у виникненні гаплоїдного набору в гаметах?

     1.    Лептонема (спіралізація хромосом)

     2.    Діакінез     (відштовхування     гомологічних хромосом)

     3.    Пахінема (кросинговер)

     4.    Диплонема       (початок       відштовхування гомологічних хромосом)

    +5.    Зигонема (злиття гомологічних хромосом)


90.    Які      органели     цитоплазми      забезпечують фагоцитарну функцію нейтрофілів?

     1.    Рибосоми

     2.    Мітохондрії

    +3.    Лізосоми

     4.    ЕПР

     5.    Комплекс Гольджі


 91.    Реалізація генетичної інформації розпочинається з процесу транскрипції ділянки хромосоми, де ДНК втратила зв'язок з певною речовиною. З якого саме?

     1.    З РНК-полімеразою

    +2.    З гістонами

     3.    З негістоновими білками

     4.    З іонами металів

     5.    З ДНК-полімеразою


92.    В яких органелах забезпечується цитоплазматична спадковість?

     1.    У рибосомах

     2.    В ЕПР

     3.    У комплексі Гольджі

    +4.    У мітохондріях

     5.    У лізосомах


93.    Яка з вказаних        нижче        подій        забезпечується "беззмістовними" кодонами ("нонсенс - кодонами") іРНК?

    +1.    Термінація

     2.    Транскрипція

     3.    Ініціація

     4.    Елонгація

     5.    Редуплікація


94.    ДНК хромосом має змістовні ділянки, що несуть в собі певний блок інформації, яка реалізується в процесі біосинтезу білків чи інших речовин. Яку назву мають змістовні ділянки ?

     1.    Мутони

     2.    Рекони

    +3.    Екзони

     4.    Інтрони

     5.    Сайт


95.    Для     визначення     молекулярної     маси     гена використовують   середнє   значення   молекулярної маси одного нуклеотида, яка складає 345. Що саме потрібно врахувати з цією метою?

    +1.    Кількість нуклеотидів в обох ланцюгах ДНК гена

     2.    Кількість нуклеотидів в одному ланцюжку ДНК гена

     3.    Кількість нуклеотидів у відповідній іРНК

     4.    Кількість нуклеотидів у триплеті

     5.    Кількість  амінокислот у відповідній білковій молекулі


96.    На якому з етапів життєвого циклу клітини відбувається подвоєння ДНК?

     1.    Анафаза

     2.    Профаза

     3.    Метафаза

    +4.    Інтерфаза

     5.    Телофаза


97.    Який   поділ   клітини   призводить   до  утворення гаплоїдного (половинного) набору хромосом ?

     1.    Мітоз

    +2.    Мейоз

     3.    Амітоз

     4.    Множинний поділ

     5.    Ендомітоз


 98.    Який процес захищає молекулу ДНК від   пошкодження,  з відновленням   її   попередньої структури?

     1.    Колінеарність

     2.    Реплікація

    +3.    Репарація

     4.    Транскрипція

     5.    Трансляція


99.   На яких етапах ембріонального розвитку зародок переживає критичні періоди ?

    +1.    1-ий місяць

     2.    3-ій місяць

     3.    4-ий місяць

     4.    5-ий місяць

     5.    6-ий місяць


100.    Які тканини чи органи розвиваються з ектодерми?

     1.    Дерма

    +2.    Нервова трубка

     3.    Печінка

     4.    Селезінка

     5.    Серце


101.    З чого побудована молекула ДНК?

     1.    Амінокислот

     2.    Гістонів

     3.    Нуклеосом

     4.    Ліпідів

    +5.    Нуклеотидів


102.    Що таке триплет ДНК?

    +1.    Послідовність трьох нуклеотидів

     2.    Азотиста основа

     3.    Нуклеотид

     4.    Молекула нуклеїнової кислоти

     5.    Локус хромосоми


103.  Внаслідок впливу гамма-випромінювання ділянка ланцюга ДНК повернулася на 180 градусів. Яка з перелічених видів мутацій відбулася в ланцюгу ДНК?

     1.  Реплікація

     2.  Транслокація

     3.  Дуплікація

    +4.  Інверсія

     5.  Делеція


104.    На клітину подіяли препаратами, які змінюють структуру рибосом. Які процеси першочергово будуть порушені?

     1.    Транскрипція

    +2.    Трансляція

     3.    Активація амінокислот

     4.    Транспорт речовин

     5.    Синтез ліпідів


105.    З якими з органоїдів клітини безпосередньо з'єднана ядерна оболонка?

     1.    З системою трубочок і міхурців комплексу Гольджі

     2.    З плазматичною мембраною

     3.    З мембраною вакуолей

    +4.    З канальцями ендоплазматичного ретикулуму

     5.    З лізосомами


106.   Як називається період життєвого циклу клітини, на якому відбувається синтез ДНК?

     1.   Пресинтетичний період інтерфази.

    +2.   Синтетичний період інтерфази.

     3.   Мітоз.

     4.   Премітотичний період інтерфази.

     5.   Постсинтетичний період інтерфази.


107.   Хромосоми в клітині перебувають у стані максимальної спіралізації і розташовані в її екваторіальній площині. Якій фазі мітозу це відповідає?

     1.   Профазі.

     2.   Телофазі.

    +3.   Метафазі.

     4.   Анафазі.

     5.   Прометафазі.


108.   У клітинах м'язової тканини відбувається інтенсивний аеробний процес утворення і накопичення енергії у вигляді макроергічних зв'язків АТФ. В якій органелі відбуваються ці процеси?

     1.   Пероксисомі.

     2.   Ендоплазматичному ретикулумі.

     3.   Лізосомі.

    +4.   Мітохондрії.

     5.   Клітинному центрі.


109.   Синтез білка складається з кількох послідовних етапів. Йому передує синтез незрілої іРНК. Як називається цей процес?

     1.   Термінація.

     2.   Реплікація.

     3.   Елонгація.

     4.   Трансляція.

    +5.   Транскрипція.


110.   Під час мітотичного поділу клітини досліднику вдалося спостерігати фазу, коли були відсутні оболонка ядра та ядерце, центріолі містилися на протилежних полюсах клітини, а хромосоми мали вигляд клубка ниток, вільно розташованих у цитоплазмі. На якій стадії мітотичного циклу перебуває клітина?

     1.   Метафази.

    +2.   Профази.

     3.   Анафази.

     4.   Інтерфази.

     5.   Телофази.


111.   Відомо, що генетичний код є триплетним і виродженим. Заміна якого нуклеотиду в кодуючому триплеті не порушує його змісту?

     1.   Другого.

     2.   Першого.

    +3.   Третього.

     4.   Другого або третього.

     5.   Першого або другого.


112. На якому етапі життєвого циклу клітини відбувається подвоєння молекули ДНК?

     1.   Анафази.

     2.   Профази.

     3.   Метафази.

    +4.   Інтерфази.

     5.   Телофази.


113.   Поліпептид, синтезований на рибосомі, складається з 54 амінокислот. Яку кількість кодонів містила іРНК, що була матрицею під час його синтезу?

     1.   44.

     2.   27.

     3.   108.

     4.   162.

    +5.   54.


114.   Відомо, що білки тубуліни входять до складу мікротрубочок і беруть участь у формуванні веретена поділу. В якому періоді мітотичного циклу вони синтезуються?

     1.   Постмітотичний період інтерфази.

     2.   Мітоз.

     3.   Синтетичний період інтерфази.

    +4.   Постсинтетичний період інтерфази.

     5.   Пресинтетичний період інтерфази.


115. У певних клітинах дорослої людини протягом її життя не спостерігається мітозу, і кількісний вміст ДНК залишається незмінним. Як називаються такі клітини?

    +1.   Нейрони.

     2.   Гепатоцити.

     3.   Епітеліоцити рогівки ока.

     4.   Клітини червоного кісткового мозку.

     5.   Сперматогонії.

116.   Під час вивчення клітин підшлункової залози за допомогою електронного мікроскопа було виявлено органелу, що складається з великої кількості комірок, каналів, цистерн та з'єднується з плазмалемою. Яка це органела?

     1.   Центросома.

     2.   Мітохондрія.

    +3.   Ендоплазматичний ретикулум.

     4.   Лізосома.

     5.   Пероксисома.


117.   Під впливом різних фізичних і хімічних чинників у клітині може відбутися пошкодження структури молекули ДНК. Як називається здатність клітин до виправлення таких пошкоджень?

     1.   Трансдукція.

     2.   Транскрипція.

     3.   Реплікація.

    +4.   Репарація.

     5.   Трансформація.


118.   У клітину проник вірус грипу. Механізм біосинтезу білка клітини реорганізувався таким чином, що синтез вірусного білка почав здійснюватись:

    +1.   На полірибосомах.

     2.   В ядрі.

     3.   У лізосомах.

     4.   У пероксисомах.

     5.   У клітинному центрі.


119.   Під час вивчення тонкої структури клітини виявлено кулясту одномембранну органелу, яка містить гідролітичні ферменти. Відомо, що ця органела забезпечує внутрішньоклітинне травлення і захисні реакції клітини. Яка це органела?

     1.   Ендоплазматичний ретикулум.

     2.   Центросома.

    +3.   Лізосома.

     4.   Рибосома.

     5.   Мітохондрія.


120.   Біля ядра виявлено органелу, що складається з двох циліндрів, утворених мікротрубочками і розташованих перпендикулярно один до одного. Було з'ясовано, що ця органела – складова мітотичного веретена поділу у тваринних клітинах. Як вона називається?

     1.   Мітохондрія.

     2.   Рибосома.

     3.   Ендоплазматичний ретикулум.

    +4.   Центросома.

     5.   Лізосома.


121.   Одна з основних властивостей живого — це здатність до репродукції. На якому рівні організації живих організмів цей процес здійснюється на основі матричного синтезу?

     1.   Організменому.

     2.   Субклітинному.

     3.   Клітинному.

     4.   Тканинному.

    +5.   Молекулярному.


122.   В ядрі клітини з молекули незрілої іРНК утворилася молекула зрілої іРНК, яка значно коротша, ніж незріла. Як називається сукупність етапів цього перетворення?

     1.   Реплікація.

    +2.   Процесинг.

     3.   Рекогніція.

     4.   Трансляція.

     5.   Термінація.

123.   Деякі триплети іРНК (УАА, УАГ, УГА) не кодують жодної амінокислоти, але є термінаторами в процесі зчитування інформації, тобто здатні призупинити трансляцію. Як називаються ці триплети?

    +1.   Стоп-кодони.

     2.   Оператори.

     3.   Антикодони.

     4.   Екзони.

     5.   Інтрони.


124.   У пресинтетичний період мітотичного циклу синтез ДНК не відбувається, тому молекул ДНК стільки ж, скільки й хромосом. Скільки молекул ДНК має соматична клітина людини в пресинтетичному періоді?

     1.   23.

     2.   92.

    +3.   46.

     4.   69.

     5.   48.


125.   В анафазі мітозу до полюсів клітини розходяться однохроматидні хромосоми. Скільки хромосом має клітина людини в анафазі мітозу?

     1.   96.

     2.   46.

     3.   23.

     4.   69.

    +5.   92.


126.   Під час проведення експерименту культуру клітин, що діляться шляхом мітозу, обробили речовиною, яка зруйнувала веретено поділу. Яка речовина була використана в цьому експерименті?

     1.   Пеніцилін.

    +2.   Колхіцин.

     3.   Гістамін.

     4.   Метанол.

     5.   Йод.


127.   Згідно з правилом сталості числа хромосом, для кожного виду тварин характерне певне та постійне числом хромосом. Який механізм забезпечує цю властивість при статевому розмноженні?

     1.   Репарація.

     2.   Трансляція.

    +3.   Мейоз.

     4.   Мітоз.

     5.   Цитокінез.


128.   Внаслідок порушення розходження хромосом при мейозі утворився овоцит II порядку, що містить лише 22 аутосоми. Яка хвороба можлива в майбутньої дитини після запліднення такого овоцита II порядку нормальним сперматозоїдом?

     1.   Синдром Клайнфельтера.

    +2.   Синдром Шерешевського-Тернера.

     3.   Трисомія за Х-хромосомою.

     4.   Синдром Дауна.

     5.   Синдром Едвардса.


129.   З метою вивчення каріотипу культуру клітин обробили колхіцином, який руйнує веретено поділу. На якій стадії було призупинено мітоз?

    +1.   Метафази.

     2.   Профази.

     3.   Анафази.

     4.   Телофази.

     5.   Прометафази.


130.   На певному етапі ембріогенезу між кровоносними системами матері й плода встановлюється фізіологічний зв'язок. Який провізорний орган виконує цю функцію?

     1.   Амніон.

     2.   Жовтковий мішок.

    +3.   Плацента.

     4.   Серозна оболонка.

     5.   Алантоїс.


131.   На стадії бластоцисти зареєстровано початок імплантації зародка людини в стінку матки. В який термін ембріогенезу це відбувається?

     1.   10-12 діб.

     2.   3-4 доби.

    +3.   6-7 діб.

     4.   24-26 діб.

     5.   30-35 діб.


 132.   Під час вивчення фаз мітозу в клітинах корінця цибулі виявлено клітину, в якій спіралізовані хромосоми лежать в екваторіальній площині. На якому етапі мітотичного циклу перебуває клітина?

     1.   Інтерфази.

     2.   Профази.

     3.   Анафази.

     4.   Телофази.

    +5.   Метафази.


133.   За гіпотезою лактозного оперона (Жакоб, Моно, 1961), в Escherichia coli індуктором є лактоза, яка потрапляє в клітину з навколишнього середовища. Як саме лактоза індукує синтез ферментів, що її розщеплюють, тобто включає оперон?

    +1.   Сполучається з білком-репресором.

     2.   Сполучається з геном-оператором.

     3.   Сполучається з геном-регулятором.

     4.   Сполучається з промотором.

     5.   Сполучається із структурним геном.


134.   У зародка людини почалася закладка осьових органів. Як називається ця стадія розвитку?

     1.   Бластула.

     2.   Зигота.

     3.   Дроблення.

    +4.   Нейрула.

     5.   Гаструла.


135.   У синтетичний період мітотичного циклу в клітині подвоїлася кількість ДНК. Цей процес відбувся внаслідок:

     1.   Денатурації ДНК.

     2.   Дисоціації ДНК.

    +3.   Реплікації ДНК.

     4.   Репарації ДНК.

     5.   Коагуляції ДНК.


136.   Під час обстеження новонародженого хлопчика педіатр звернув увагу, що його плач схожий на котячий крик, крім того в дитини мікроцефалія і вада розвитку серця. За допомогою цитогенетичного методу встановлено каріотип хлопчика 46, XY, 5р-. На якій стадії мітозу досліджували каріотип хворого?

    +1.   Метафази.

     2.   Прометафази.

     3.   Профази.

     4.   Анафази.

     5.   Телофази.


137.   На електронограмах клітин печінки щура добре помітні структури овальної форми, двомембранні, внутрішня мембрана яких утворює кристи. Які це органели?

     1.   Лізосоми.

     2.   Рибосоми.

    +3.   Мітохондрії.

     4.   Центросоми.

     5.   Пероксисоми.


 138.   У діагностиці хромосомних хвороб людини з метою вивчення каріотипу на культуру клітин діють колхіцином – речовиною, яка руйнує веретено поділу. На якій стадії мітотичного циклу вивчають каріотип?

     1.   Телофазі.

     2.   Інтерфазі.

     3.   Профазі.

    +4.   Метафазі.

     5.   Анафазі.


139.   Утворені в результаті реплікації подвійні дочірні спіралі складаються з одного материнського ланцюга й одного дочірнього. Як називається такий спосіб реплікації?

     1.   Консервативний.

     2.   Аналогічний.

     3.   Ідентичний.

     4.   Дисперсний.

    +5.   Напівконсервативний.


140.   У клітині розташовані одномембранні органели кулястої форми розміром        0,2 - 1 мкм, які містять протеолітичні ферменти, їх утворення пов'язано з комплексом Гольджі. Які це органели?

     1.   Центросоми.

     2.   Рибосоми.

     3.   Пластиди.

     4.   Мітохондрії.

    +5.   Лізосоми.


141.   В ядрі клітини є непостійні структури, які зникають на початку поділу клітини і знову з'являються наприкінці його. Вони містять білок, РНК і беруть участь у формуванні субодиниць рибосом. Які це структури?

    +1.   Ядерця.

     2.   Нуклеосоми.

     3.   Полісоми.

     4.   Мікрофібрили.

     5.   Мікротрубочки.


142.   У клітині, яка мітотично ділиться, спостерігається розходження сестринських хроматид до полюсів клітини. На якій стадії мітотичного циклу знаходиться клітина?

     1.   Телофази.

     2.   Метафази.

    +3.   Анафази.

     4.   Профази.

     5.   Інтерфази.


143.   У процесі розвитку в людини формуються 2 лордози і 2 кіфози. Це пояснюється здатністю людини до:

     1.   Сидіння.

     2.   Плавання.

     3.   Повзання.

    +4.   Прямоходіння.

     5.   Лежання.


 144.   Під час онтогенезу з віком у чоловіка з'явилися такі зміни: шкіра втратила еластичність, послабшали зір і слух. Як називається період індивідуального розвитку, для якого найбільш характерні такі зміни?

    +1.   Старіння.

     2.   Підлітковий.

     3.   Перший зрілий.

     4.   Ювенільний.

     5.   Юнацький.


145.   У клітині досліджували одномембранну органелу кулястої форми, що містить гідролітичні ферменти. Яка це органела?

     1.   Центросома.

    +2.   Лізосома.

     3.   Ендоплазматичний ретикулум.

     4.   Комплекс Гольджі.

     5.   Рибосома.


146.   У клітинах людини є органела, з якою пов'язане формування лізосом, а також синтез полісахаридів, ліпідів, утворення зерен жовтка при дозріванні овоцитів. Як називається ця органела?

     1.   Лізосома.

     2.   Ендоплазматичний ретикулум.

    +3.   Комплекс Гольджі.

     4.   Пероксисома.

     5.   Рибосома.


147.   Під дією мутагена в гені змінився склад кількох триплетів, але клітина продовжує синтезувати той самий білок. З якою властивістю генетичного коду це може бути пов'язано?

     1.   Специфічністю.

     2.   Універсальністю.

     3.   Триплетністю.

    +4.   Виродженістю.

     5.   Колінеарністю.


148.   На клітину подіяли речовиною, яка спричинила порушення цілісності мембран лізосом. Що може відбутися з клітиною внаслідок цього?

     1.   Спеціалізація.

     2.   Диференціація.

     3.   Розмноження.

     4.   Трансформація.

    +5.   Аутоліз.


149.   Ядра клітин обробили препаратом, який зруйнував структуру гістонів. Які компоненти клітини зазнають змін?

     1.   Мітохондрії.

     2.   Ядерна оболонка.

     3.   Рибосоми.

    +4.   Хромосоми.

     5.   Плазматична мембрана.


 150.   Під час постсинтетичного періоду мітотичного циклу порушено синтез білків тубулінів, які беруть участь у побудові веретена поділу. До порушення якого процесу це може призвести?

     1.   Деспіралізації хромосом.

     2.   Спіралізації хромосом.

    +3.   Розходження дочірніх хромосом.

     4.   Формування субодиниць рибосом.

     5.   Формування ядерець.


151.   Відомо, що антибіотик актиноміцин D не спричинює токсичної дії на материнський організм, але порушує формування тканин і органів ектодермального походження в зародка. Жінка під час вагітності вживала актиноміцин D. Розвиток яких органів або систем може порушитись у зародка внаслідок цього?

     1.   Статевих залоз.

     2.   Скелетних м'язів.

     3.   Опорно-рухової системи.

     4.   Видільної системи.

    +5.   Нервової системи.


152.   У хворого гострий панкреатит, що загрожує аутолізом підшлункової залози. З порушенням функцій яких органел клітини може бути пов'язаний цей процес?

    +1.   Лізосом.

     2.   Мітохондрій.

     3.   Рибосом.

     4.   Центріолей.

     5.   Мікротрубочок.


153.   У клітині виявлено білок-репресор. Який ген кодує амінокислотну послідовність цього білка?

     1.   Промотор.

     2.   Термінатор.

    +3.   Регулятор.

     4.   Модифікатор.

     5.   Оператор.


154.   Ген, що кодує ланцюг поліпептиду, містить 4 екзони і 3 інтрони. Після закінчення процесингу зріла іРНК складається з нуклеотидів, комплементарних до:

     1.   3 інтронів.

     2.   2 екзонів і 1 інтрона.

     3.   1 екзона і 1 інтрона.

    +4.   4 екзонів.

     5.   4 екзонів і 3 інтронів.


155.   У клітині людини відбувається транскрипція. Фермент ДНК-залежна РНК-полімераза, що пересувався вздовж молекули ДНК, досяг певної послідовності нуклеотидів, після чого транскрипція призупинилася. Як називається така ділянка ДНК?

     1.   Оператор.

     2.   Промотор.

     3.   Репресор.

    +4.   Термінатор.

     5.   Регулятор.


 156.   Каріотип людини вивчають, коли клітина перебуває у стадії метафази. Як називається речовина, за допомогою якої можна зупинити процесс поділу клітин на цій стадії?

     1.   Метанол.

     2.   Йод.

    +3.   Колхіцин.

     4.   Калію хлорид.

     5.   Етанол.


157.   Вивчається робота оперона бактерії. Відбулося звільнення гена-оператора від білка-репресора. Як називається процес, який після завершення цього відразу розпочинається в клітині?

     1.   Активація амінокислот.

     2.   Трансляція.

     3.   Реплікація.

     4.   Процесинг.

    +5.   Транскрипція.


158.   Проводиться вивчення максимально конденсованих хромосом клітини, що ділиться. На якій стадії мітотичного циклу для цього припинили процес поділу клітини?

    +1.   Метафази.

     2.   Профази.

     3.   Інтерфази.

     4.   Анафази.

     5.   Телофази.


159.   Відомо, що спеціальна ділянка ДНК – промотор, відповідає за приєднання фермента ДНК-залежної РНК-полімерази та ініціацію транскрипції. У цій ділянці відбулася делеція двох пар нуклеотидів. До якого наслідку це призведе?

    +1.   Повної відсутності синтезу білка.

     2.   Утворення аномального білка.

     3.   Синтезу білка в необмеженій кількості.

     4.   Утворення нормального білка.

     5.   Передчасного призупинення синтезу білка.


160.   У трансплантаційному центрі пацієнту, 40 років, здійснили пересадку нирки, яку взяли в донора, що загинув в автомобільній катастрофі. Для запобігання відторгненню нирки трансплантаційний імунітет у хворого пригнічують за допомогою:

     1.   Антибіотиків.

     2.   Вітамінів.

    +3.   Імунодепресантів.

     4.   Антисептиків.

     5.   Імуностимуляторів.


161.   В експериментальній лабораторії здійснено пересадку нирки свині до корови. Як називається цей вид трансплантації?

     1.   Експлантація.

     2.   Аутотрансплантація.

     3.   Алотрансплантація.

    +4.   Ксенотрансплантація.

     5.   Гомотрансплантація.


 162.   Пацієнт отримав сильні опіки, внаслідок чого утворилися великі дефекти шкіри. Для їх ліквідації на місце дефектів хірурги пересадили шкірний клапоть з іншої частини шкіри цього хворого. Який вид трансплантації здійснений?

     1.   Гомотрансплантація.

     2.   Експлантація.

     3.   Алотрансплантація.

     4.   Ксенотрансплантація.

    +5.   Аутотрансплантація.


163.   У центрі трансплантології хворому здійснили пересадку серця. Які клітини імунної системи можуть впливати безпосередньо на клітини трансплантата?

     1.   Макрофаги.

     2.   Плазматичні клітини.

    +3.   Т-лімфоцити.

     4.   В-лімфоцити.

     5.   Лімфобласти.


164.   Відомо, що інформацію про послідовність амінокислот у молекулі білка записано у вигляді послідовності чотирьох видів нуклеотидів у молекулі ДНК, причому різні амінокислоти кодуються різною кількістю триплетів — від одного до шести. Як називається така властивість генетичного коду?

     1.   Триплетністю.

     2.   Універсальністю.

     3.   Колінеарністю.

    +4.   Виродженістю.

     5.   Специфічністю.

165.   Встановлено, що послідовність триплетів нуклеотидів іРНК точно відповідає послідовності амінокислотних залишків у поліпептидному ланцюгу. Як називається така властивість генетичного коду?

     1.   Універсальність.

     2.   Триплетність.

     3.   Специфічність.

     4.   Виродженість.

    +5.   Колінеарність.


166.   У деяких одноклітинних організмів, наприклад, амеб, живлення здійснюється шляхом фагоцитозу. В яких клітинах організму людини таке явище є не способом живлення, а захистом організму від чужорідних агентів (наприклад, мікроорганізмів)?

    +1.   Лейкоцитах.

     2.   Еритроцитах.

     3.   Епітеліоцитах.

     4.   Міоцитах.

     5.   Тромбоцитах.


167.   Мітотичний цикл — основний клітинний механізм, який забезпечує розвиток організмів, регенерацію та розмноження. Це можливо, оскільки за такого механізму забезпечується:

     1.   Утворення поліплоїдних клітин.

     2.   Кросинговер.

    +3.   Рівномірний розподіл хромосом між дочірніми клітинами.

     4.   Нерівномірний розподіл хромосом між дочірніми клітинами.

     5.   Зміна генетичної інформації.


 168.   У людини виявлено аномалії, які пов'язані з порушенням диференціювання зубів (гомодонтна зубна система) та зміною їх кількості. До якої групи доказів еволюції людини належать такі аномалії?

     1.   Цитологічні.

     2.   Рудименти.

     3.   Рекапітуляції.

    +4.   Атавізми.

     5.   Біохімічні.


169.  Як називається трансляційний комплекс, що складається з однієї іРНК та розміщених на ній кількох рибосом?

     1.   Центросома.

     2.   Лізосома.

     3.   Фагосома.

     4.   Нуклеосома.

    +5.   Полісома.


170.   Під дією деяких хімічних речовин у клітині пошкоджено формування субодиниць рибосом. Внаслідок цього безпосередньо буде призупинено синтез:

     1.   Вуглеводів.

    +2.   Білків.

     3.   Ліпідів.

     4.   ДНК.

     5.   РНК.


171.   У клітинах людини під дією ультрафіолетового випромінювання відбулося пошкодження молекули ДНК. Однак за допомогою специфічних ферментів пошкоджена ділянка молекули ДНК була відновлена. Як називається це явище?

     1.   Реплікація.

     2.   Дуплікація.

    +3.   Репарація.

     4.   Ініціація.

     5.   Термінація.


172.   Під час онтогенезу в людини з'явилися такі вікові зміни: зменшилася життєва ємність легень, підвищився артеріальний тиск, розвинувся атеросклероз. Як називається період індивідуального розвитку, для якого найбільш характерні такі зміни?

     1.   Юнацький.

     2.   Підлітковий.

     3.   Ювенільний.

    +4.   Літній вік.

     5.   Перший зрілий вік.


173.   У процесі обміну речовин приймають участь внутрішньоклітинні структури,  кулястої форми, розміром від 0,2 до 1 мкм. Вони утворюються в комплексі Гольджі і відіграють суттєву роль в індивідуальному розвитку організму. Їх поділяють на групи, залежно від вмісту і функцій. Пошкодження цих органел дуже шкідливе для клітини. Назвіть ці органели:

    +1.   Лізосоми.

     2.   Комплекс Гольджі.

     3.   Мітохондрії.

     4.   Рибосоми.

     5.   Пастиди.


174.   У клітин, які здатні до поділу, відбуваються процеси росту, формування органел, їх накопичення, завдяки активному синтезу білків, РНК, ліпідів, вуглеводів. Як називається період мітотичного циклу, в якому відбуваються вказані процеси, але не синтезується ДНК:

     1.   Синтетичний.

    +2.   Пресинтетичний.

     3.   Постсинтетичний.

     4.   Премітотичний.

     5.   Мітотичний.


175.   У ядрі клітини є не постійні структури, які зникають на початку поділу клітини і знову з'являються наприкінці його. Вони містять білок і РНК, їх утворення пов'язане з хромосомами. Їх функція важлива для утворення субодиниць рибосом. Назвіть ці структури:

     1.   Хроматин.

     2.   Каріоплазма.

    +3.   Ядерця.

     4.   Рибосоми.

     5.   Нуклеосоми.


176.   У світловому мікроскопі у вигляді диференційованої ділянки цитоплазми, що звичайно розташована біля ядра, міститься органела, яка має вигляд сітки, скупчення сплющених циліндрів, з потовщенням на кінцях і пухирцями, які відходять від них. У цьому органоїді відбувається концентрація, зневоднення і ущільнення продуктів внутрішньоклітинної секреції, які надходять зовні і призначені для виділення з клітини. З цією органелою пов'язані синтез полісахаридів, ліпідів, утворення зерен жовтка при дозріванні овоцитів:

     1.   Лізосоми.

    +2.   Комплекс Гольджі.

     3.   Мітохондрії.

     4.   Рибосоми.

     5.   Пастиди.


177.   У клітинах тварин є довгі циліндри діаметром близько 24 нм. Вони формуються з чередуванням димерів білка тубуліну і відіграють важливу роль у підтриманні певної форми всієї клітини і її органоїдів, а також беруть участь у транспорті макромолекул і органел. При поділі клітини забезпечують розходження хромосом. Визначте ці органели:

     1.   Ендоплазматичний ретикулум.

    +2.   Мікротрубочки.

     3.   Комплекс Гольджі.

     4.   Клітинний центр.

     5.   Лізосоми.


178.   Вкажіть органоїди, які є в клітинах бактерій:

     1.   Лізосоми.

     2.   Комплекс Гольджі.

     3.   Мітохондрії.

    +4.   Рибосоми.

     5.   Пластиди.


179.   Різні клітинні органели характеризуються не однаковим набором ензимів, що пов'язане із специфічністю виконуваних ними функцій. Яка органела містить тільки травні ферменти?

    +1.   Лізосоми.

     2.   Комплекс Гольджі.

     3.   Мітохондрії.

     4.   Рибосоми.

     5.   Пластиди.


180.   Після перебування у солярії у жінки виявлене збільшення кількості новоутворень на шкірі. Причиною виникнення новоутворень було порушення послідовності нуклеотидів внаслідок впливу ультрафіолетових променів. Яке з перелічених порушень призвело до виникнення новоутворень:

     1.   Реплікація ДНК.

    +2.   Репарація ДНК.

     3.   Компліментарність.

     4.   Транскрипція.

     5.   Трансляція.


181.  У живильне середовище, де вирощуються клітини тварин, додали амінокислоту лейцин з радіоактивною міткою. Через певний час методом радіоавтографії виявили високу концентрацію міченої амінокислоти біля певних органел. Цими органелами можуть бути:

    +1.  Рибосоми.

     2.  Лізосоми.

     3.  Гладенький ендоплазматичний ретикулум.

     4.  Клітинний центр.

     5.  Комплекс Гольджі.


182.  РНК, що містить вірус СНІДу, проник всередину лейкоцита і за допомогою фермента ревертази примусив клітину синтезувати вірусну ДНК. В основі цього процесу лежить:

    +1.  Зворотня транскрипція. 

     2.  Конваріантна реплікація.

     3.  Зворотна трансляція.

     4.  Репресія оперона.

     5.  Дерепресія оперона.


183.  У крові хворого виявлено низький рівень альбумінів і фібриногену. Зниження активності яких органел гепатоцитів печінки найбільш вірогідно обумовлює це явище?

     1.  Агранулярного ендоплазматичного ретикулуму.

     2.  Мітохондрій.

    +3.  Гранулярного ендоплазматичного ретикулуму.

     4.  Комплексу Гольджі.

     5.  Лізосом.


184.  Згідно моделі подвійної спіралі ДНК, запропонованої Уотсоном і Кріком, встановлено, що один з ланцюгів зберігається при реплікації, а інший синтезується комплементарно першим. Як називається цей спосіб реплікації?

    +1.  Напівконсервативний.

     2.  Аналогічний.

     3.  Ідентичний.

     4.  Дисперсний.

     5.  Консервативний.


 185.  У процесі транскрипції здійснюється синтез комплементарної молекули РНК на матриці ДНК. Який фермент каталізує цей процес?

    +1.  ДНК-залежна РНК-полімераза.

     2.  Праймаза.

     3.  Геліказа.

     4.  ДНК-полімераза.

     5.  Топоізомераза.


186.  Клітину лабораторної тварини піддали надмірному рентгенівському опромінюванню. У результаті утворилися білкові фрагменти в цитоплазмі. Яка органела клітини візьме участь в їх утилізації?

    +1.  Лізосоми.

     2.  Комплекс Гольджі.

     3.  Рибосоми.

     4.  Ендоплазматичний ретикулум.

     5.  Клітинний центр.


187.  Для вивчення локалізації біосинтезу білка в клітинах миші увели мічені амінокислоти аланін та триптофан. Біля яких органел буде спостерігатися накопичення мічених амінокислот?

     1.  Клітинний центр.

     2.  Комплекс Гольджі.

     3.  Лізосоми.

     4.  Гладенький ендоплазматичний ретикулум.

    +5.  Рибосоми.


188.  У культурі тканин опроміненням пошкоджені ядерця ядер. Відновлення яких органел у цитоплазмі клітин стає проблематичним?

     1.  Ендоплазматичного ретикулуму.

    +2.  Рибосом.

     3.  Лізосом.

     4.  Комплексу Гольджі.

     5.  Мікротрубочок.

189.  Мукополісахари

доз відноситься до хвороб накопичення. Через відсутність ферментів порушується розщеплення полісахаридів. У хворих спостерігається підвищення виділення їх із сечею і накопичення в одній з органел клітин. В яких органелах нагромаджуються мукополісахариди?

     1.  У клітинному центрі.

    +2.  У комплексі Гольджі.

     3.  У мітохондріях.

     4.  В ендоплазматичному ретикулумі.

     5.  У лізосомах.


190.  За допомогою шпателя зроблено зішкріб зі слизової рота людини. У незруйнованих епітеліальних клітинах забарвленого мазка добре видно овальні ядра, однакові за розмірами. Яким шляхом відбувався поділ цих клітин:

     1.  Шизогонія.

     2.  Амітоз.

    +3.  Мітоз.

     4.  Мейоз.

     5.  Бінарний поділ.


191.  Для лікування урогенітальних інфекцій використовують хінолони – інгібітори фермента ДНК-гелікази. Який процес порушується під дією хінолонів у першу чергу?

     1.  Рекомбінація генів.

     2.  Ампліфікація генів.

    +3.  Реплікація.

     4.  Репарація.

     5.  Зворотна транскрипція.


192.  В яких клітинах протягом життя не спостерігається мітоз і кількісний вміст їх ДНК залишається постійним?

     1.  У м’язових (гладеньких).

     2.  В епідермісі.

    +3.  У нейронах.

     4.  У м’язових.

     5.  У кровотворних.


193.  При всіх формах розмноження (статеве та нестатеве) елементарними дискретними одиницями спадковості є:

     1.  Один нуклеотид.

     2.  Один ланцюг молекули ДНК.

     3.  Одна пара нуклеотидів.

     4.  Два ланцюги молекули ДНК.

    +5.  Один ген.


194.  У клітині, яка мітотично ділиться, спостерігається розходження дочірніх хроматид до полюсів клітини. На якій стадії мітотичного циклу знаходиться клітина?

     1.  Інтерфази.

     2.  Телофази.

     3.  Профази.

    +4.  Анафази.

     5.  Метафази.


195.  У загальному вигляді генетичний апарат еукаріот є таким: екзон-інтрон-екзон. Така структурно-функціональна організація гена зумовлює особливості транскрипції. Якою буде про-іРНК відповідно до згаданої схеми?

     1.  Екзон-інтрон.

     2.  Екзон-екзон-інтрон.

    +3.  Екзон-інтрон-екзон.

     4.  Екзон-екзон.

     5.  Інтрон-екзон.


196.  Під час постсинтетичного періоду мітотичного циклу порушено синтез білків-тубулінів, які беруть участь у побудові веретена поділу. Це може призвести до порушення:

    +1.  Розходження хромосом.

     2.  Спіралізації хромосом.

     3.  Деспіралізації хромосом.

     4.  Тривалості мітозу.

     5.  Цитокінезу.


197.  Під час вивчення фаз мітозу корінця цибулі знайдено клітину, в якій хромосоми лежать в екваторіальній площині, створюючи зірку. На якій стадії мітозу перебуває клітина?

    +1.  Метафаза.

     2.  Анафаза.

     3.  Телофаза.

     4.  Інтерфаза.

     5.  Профаза.