Призначення студентського наукового гуртка

Студентський науковий гурток (надалі СНГ) –  організаційне утворення на кафедрі,  учасниками якого є широке коло студентів університету, яке формується за напрямком наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри. СНГ у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством і Положенням СНТ БДМУ.

Студентський науковий гурток кафедри медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки БДМУ створений з метою залучення обдарованої студентської молоді до винахідницької роботи у галузі «медицини» та розширення наукового потенціалу й формування навичок науково-дослідної роботи студентів у вільний від навчання час.

Науково-дослідна робота студентів є продовженням і поглибленням навчального процесу та проводиться безпосередньо на кафедрі, у науково-дослідних, та інших організаціях, з якими укладено кафедрою договори про співпрацю.

Студенти, які досягли вагомих результатів у науковій у науковій роботі можуть бути рекомендовані науково-методичною радою гуртка та кафедрою до вступу до магістратури та аспірантури.

Робота студентського наукового гуртка проводиться згідно затвердже­но­го плану. У ній беруть участь сту­денти-гуртківці спеціаль­нос­тей «лі­ку­вальна спра­ва», «педіатрія», «стоматологія», «фарма­ція» (1-5 курсів), професорсько-ви­кла­дацький склад ка­фед­ри, а також всі бажаючі. Крім цьо­го, до більшості засідань гуртка запро­шу­ються відомі науковці БДМУ та сту­денти старших курсів, які мають дос­від у науковій роботі, а також студенти інших спеціальностей, що нав­ча­ли­ся на ка­федрі. Під час навчального року планується 8 засідань студентського наукового гуртка на кафедрі, два засідання проводяться поза кафедрою – у спеціалізованих установах.

Недарма кажуть: «Хто володіє інформацією, той володіє світом» (Б. Гейтц). Саме тому у нашому студентському науковому гуртку кафедри студенти складають аннотації та реферати за матеріалами вітчизняної та іноземної спеціальної літератури, виступають з цими реферативними пові­дом­лен­ня­­ми та сучасними науковим відеофільмами. Плануються та представляються увазі слухачів реферативні доповіді про життєвий та науковий шлях відомих науковців. Особливої цінності дискусійних гуртків, що проводяться на кафедрі, набуває участь у них відомих науковців, визнаних професорів Буковинського краю,  викладачів кафедри, що дає змогу студентам отримати максимум корисної інформації, почути думки фахівців в тій чи іншій галузі (в залежності від теми), отримати відповіді на виниклі питання. Студенти завжди мають змогу висловити свою точку зору з приводу предмета обговорення, подискутувати. Результатом проведення кожного такого заходу є завжди цікаві пропозиції та думки з приводу вдосконалення профілактичної медицини, вирішення проблемних питань у лабораторній діагностиці.

Атмосфера гуртка дозволяє студентам відчути себе справжніми ораторами, науковцями та фахівцями-медиками, та надає студентам можливість зрозуміти тонкощі лікарської справи.

Результатом наукової роботи студентів у гуртку є розширення кола їхніх наукових інтересів, вироблення у них навичок до самостійних експериментальних досліджень, наукового мислення, розвитку умінь системно аналізувати медичні проблеми, публічно відстоювати та аргументувати власну позицію.

НАШ ДЕВІЗ:

«HINC LUCEM ET POCULA SACRA»,

а це означає, що ми запрошуємо тебе, талановитого, розумного, активного, креативного студента до співпраці з нами!!!