Розділ І

РОЗДІЛ І

Молекулярно-клітинний рівень організації життя

1. У живильне середовище, де вирощуються клітини тварин, додали аміно­кислоту лейцин з радіоактивною міткою. Через деякий час методом радіо­автографії виявили високу концентрацію міченої амінокислоти біля певних органел. Цими органелами можуть бути:

*А. Рибосоми

В. Лізосоми

С. Гладенький ендоплазматичний ретикулум

D. Клітинний центр

Е. Комплекс Гольджі


2. Вірус СНІДу, що містить РНК, проник всередину лейкоцита і за допомогою ферменту ревертази примусив клітину синтезувати вірусну ДНК. В основі цьо­го процесу лежить:

*А. Зворотна транскрипція 

В. Конваріантна реплікація

С. Зворотна трансляція

D. Репресія оперона

Е. Дерепресія оперона

 

3. У крові хворого виявлено низький рівень альбумінів і фібриногену. Зни­жен­­ня активності яких органел гепатоцитів печінки найбільш вірогідно спричиняє це явище?

А. Агранулярного ендоплазматичного ретикулуму

В. Мітохондрій

*С. Гранулярного ендоплазматичного ретикулуму

D. Комплексу Гольджі

Е. Лізосом

 

4. Згідно моделі подвійної спіралі ДНК, запропонованої Уотсоном і Кріком, встановлено, що один з ланцюгів зберігається при реплікації, а інший синтезується комплементарно першим. Як називається цей спосіб реплікації?

*А. Напівконсервативний

В. Аналогічний

С. Ідентичний

D. Дисперсний

Е. Консервативний

 

5. У процесі транскрипції здійснюється синтез комплементарної молекули РНК на матриці ДНК. Який фермент каталізує цей процес?

*А. ДНК-залежна РНК-полімераза

В. Праймаза

С. Геліказа

D. ДНК-полімераза

Е. Топоізомераза

 

6. Клітину лабораторної тварини піддали надмірному рентгенівському опро­мінюванню. У результаті утворилися білкові фрагменти в цитоплазмі. Яка органела клітини візьме участь у їх утилізації?

 *А. Лізосоми

В. Комплекс Гольджі

С. Рибосоми

D. Ендоплазматичний ретикулум

Е. Клітинний центр

 

7. Під час поділу клітини досліднику вдалося спостерігати фазу, при якій бу­ли відсутні мембрана ядра та ядерце, а центріолі знаходилися на полюсах клі­тини. Хромосоми мали вигляд клубка ниток, які вільно розташовані в цито­плазмі. Для якої фази це характерно?

А. Метафази

*В. Профази

С. Телофази

D. Анафази

Е. Інтерфази

 

8. У культурі тканин опроміненням пошкоджені ядерця ядер. Від­нов­­лення яких органел у цитоплазмі клітин стає проблематичним?

А. Ендоплазматичного ретикулуму

*В. Рибосом

С. Лізосом

D. Комплексу Гольджі

Е. Мікротрубочок

 

9. Мукополісахаридоз відноситься до хвороб накопичення. Через відсутність ферментів порушується розщеплення полісахаридів. У хворих спосте­рігаєть­ся підвищення виділення їх із сечею і накопичення в одній з органел клі­тин. В яких органелах нагромаджуються мукополісахариди?

А. У клітинному центрі

*В. У комплексі Гольджі

С. У мітохондріях

D. В ендоплазматичному ретикулумі

Е. У лізосомах

 

10. За допомогою шпателя зроблено зішкріб зі слизової рота людини. У не­зруй­нованих епітеліальних клітинах забарвленого мазка добре видно овальні ядра, неоднакові за розмірами. Яким шляхом відбувався поділ цих клітин:

А. Шизогонія

В. Амітоз

*С. Мітоз

D. Мейоз

Е. Бінарний поділ

 

11. Для лікування урогенітальних інфекцій використовують хінолони – інгі­бі­тори ферменту ДНК-гелікази. Який процес порушується під дією хінолінів у першу чергу?

А. Рекомбінація генів

В. Ампліфікація генів

*С. Реплікація

D. Репарація

Е. Зворотна транскрипція

 

12. В яких клітинах протягом життя не спостерігається мітоз і кількісний вміст їх ДНК залишається постійним?

А. У м’язових (гладеньких)

В. В епідермісі

*С. У нейронах

D. У остеобластах

Е. У кровотворних

 

13. При всіх формах розмноження (статеве та нестатеве) еле­мен­тарними дис­кретними одиницями спадковості є:

А. Один нуклеотид

В. Один ланцюг молекули ДНК

С. Одна пара нуклеотидів

D. Два ланцюги молекули ДНК

*Е. Один ген

 

14. У клітині, яка мітотично ділиться, спостерігається розходження дочірніх хроматид до полюсів клітини. На якій стадії мітотичного циклу знаходиться клітина?

A. Інтерфази

B. Телофази

C. Профази

*D. Анафази

E. Метафази

 

15. У загальному вигляді генетичний апарат еукаріот є таким: екзон-інтрон-екзон. Така структурно-функціональна організація гена зумовлює особли­вос­ті транскрипції. Якою буде про-іРНК відповідно до згаданої схеми?

A. Екзон-інтрон

B. Екзон-екзон-інтрон

*C. Екзон-інтрон-екзон

D. Екзон-екзон

E. Інтрон-екзон

 

16. Під час постсинтетичного періоду міто­тич­ного циклу порушено синтез біл­ків-ту­булінів, які беруть участь у побудові вере­те­на поділу. Це може при­звес­ти до порушення:

*А. Розходження хромосом

В. Спіралізації хромосом

С. Деспіралізації хромосом

D. Тривалості мітозу

Е. Цитокінезу

 

17. Під час вивчення фаз мітозу корінця ци­булі знайдено клітину, в якій хро­мо­со­ми ле­жать в еква­то­ріальній площині, створюючи зір­ку. На якій стадії мі­тозу перебуває клітина?

 *А. Метафази

В. Анафази

С. Телофази

D. Інтерфази

Е. Профази

 

18. Для вивчення локалізації біосинтезу білка в клітинах миші увели мічені амінокислоти аланін та трип­тофан. Біля яких органел буде спостерігатися на­копичення мічених амінокислот?

А. Клітинний центр

В. Комплекс Гольджі

С. Лізосоми

D. Гладенький ендоплазматичний ретикулум

*Е. Рибосоми

 

19. Внаслідок впливу гамма-випромінювання ділянка ланцюга ДНК повер­ну­лася на 180 градусів. Яка з перелічених видів мутацій відбулася в ланцюгу ДНК?

А. Реплікація

В. Транслокація

С. Дуплікація

*D. Інверсія

Е. Делеція

 

20. У хворого виявлено зниження вмісту іонів магнію, які потрібні для при­кріп­лення рибосом до гранулярного ендоплазматичного ретикулуму. Відомо, що це призводить до порушення біосинтезу білка. Який саме етап біосинтезу білка буде порушено?

А. Активація амінокислот

В. Реплікація

С. Транскрипція

*D. Трансляція

Е. Термінація

 

21. На практичному занятті студенти вивчали забарвлений мазок крові миші з бактеріями, фагоцито­ваними лейкоцитами. Яка з органел клітини завершує пе­ретравлення цих бактерій?

А. Рибосоми

*В. Лізосоми

С. Гранулярний ендоплазматичний ретикулум

D. Мітохондрії

Е. Комплекс Гольджі

 

22. Встановлено ураження вірусом ВІЛ Т-лімфоцитів. При цьому фермент вірусу зворотна транскриптаза (РНК-залежна ДНК-полімераза) каталізує синтез:

А.Вірусна ДНК на матриці ДНК

В.ДНК на вірусній р-РНК

*С.ДНК на матриці вірусної іРНК

D.і-РНК на матриці вірусного білка

Е.Вірусна і-РНК на матриці ДНК

 

23. Проводиться вивчення максимально спіралізованих хромосом каріотипу людини. При цьому процес поділу клітини припинили на стадії:

А.Інтерфази

*В.Метафази

С.Профази

D.Телофази

Е.Анафази

 

24. У клініці для лікування інфаркту міокарда пацієнту уведено ембріональні стовбурові клітини, одержані шляхом терапевтичного клонування в цього ж пацієнта. Як називається цей вид трансплантації?

А.Гетеротрансплантація

В.Ізотрансплантація

С.Ксенотрансплантація

*D.Аутотрансплантація

Е.Алотрансплантація

 

25. Комплекс Гольджі виводить речовини із клітини завдяки злиттю мембранного мішечка з мембраною клітини. При цьому вміст мішечка виливається назовні. Який процес тут проявляється?

*А.Екзоцитоз

В.Жодна відповідь не вірна

С.Ендоцитоз

D.Активний транспорт

Е.Полегшена дифузія

 

26. Доведено, що молекула незрілої і-РНК (про-і-РНК) містить більше триплетів, чим знайдено амінокислот у синтезованому білку. Це пояснюється тим, що трансляції у нормі передує:

А.Ініціація

В.Мутація

*С.Процесинг

D.Реплікація

Е.Репарація

 

27. Встановлено, що деякі сполуки, наприклад, токсини грибів та деякі антибіотики, можуть пригнічувати активність РНК-полімерази. Порушення якого процесу відбувається в клітині у випадку пригнічування даного ферменту?

А.Репарація

В.Трансляція

*С.Транскрипція

D.Процесинг

Е.Реплікація

 

28. На електронній мікрофотографії науковець виявив структуру, утворену вісьмома молекулами білків-гістонів і ділянкою молекули ДНК, що робить близько 1,75 обертів навколо них. Яку структуру виявив дослідник?

А. Напівхроматиду

*В. Нуклеосому

С. Хроматиду

D. Елементарну фібрилу

Е. Хромосому 

Коментарі до розв’язання тестових завдань

1. Скупчення амінокислот може спостерігатися біля рибосом, куди транспор­тую­ться ці речовини, а далі вони у процесі трансляції використовуються для синтезу поліпептидного ланцюга.

Відповідь: рибосоми.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – С. 67-68, 96-98.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – С. 68, 98-99.

2. Ферментативний синтез генів здійснюється шляхом процесу зворотної транс­крипції, коли на матриці РНК за допомогою ферменту ревертази син­те­зує­ть­ся комплементарна до неї нитка ДНК.

Відповідь: зворотна транскрипція.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – С. 108.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – С. 112.

3. Гранулярний, або зернистий, ендоплазматичний ретикулум трапляється у клітинах, де утворюються білки (клітини печінки, підшлункової залози, секре­тор­ні клітини). Синтез білків забезпечується рибо­сом­ами, які містяться на поверхні гранулярного ендоплазматичного ретикулуму.

Відповідь: Гранулярного ендоплазматичного ретикулуму.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – С. 63-64.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – С. 63-64.

4. Внаслідок реплікації утворюються дві дочірні молекули ДНК. Оскільки в кожній молекулі ДНК збережена тільки одна материнська нитка, такий тип реплікації має назву напівконсервативного.

Відповідь: напівконсервативний.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – С. 88.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – С. 90.

5. На етапі елонгації за допомогою РНК-полімерази до матричного ланцюга ДНК за принципом ком­племен­тарності приєднуються відповідні рибо­ну­клео­тиди, створюючи ланцюг РНК.

Відповідь: ДНК-залежна РНК-полімераза.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – С. 95.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – С. 97.

6. Ферменти, які містяться в лізосомах, руйнують великі молекули складних органічних сполук, включано й білки.

Відповідь: лізосоми.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – С. 64-65.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – С. 65.

7. При мітозі ситуація, коли хромосоми знаходяться у вигляді клубка ниток, а ядерця зникають, центріо­лі розходяться до полюсів клітини, спостерігається на стадії профази.

Відповідь: профази.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – С. 118.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – С. 120.

 8. Серед низки функцій ядро за допомогою ядерець забезпечує утворення суб­­одиниць рибосом, які крізь пори в ядерній оболонці надходять у цито­плазму.

Відповідь: рибосом.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – С. 68.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – С. 72.

9. У зоні дозрівання комплексу Гольджі накопичуються синтезовані у клітині білки, жири і вуглеводи, що відокремлюються у вигляді секреторних пухир­ців.

Відповідь: у комплексі Гольджі.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – С. 64.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – С. 64-65.

10. Мітоз – найбільш поширений спосіб репродукції соматичних клітин. На від­міну від амітозу, тут відбувається точний розподіл генетичного матеріалу.

Відповідь: мітоз.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – С. 118-119.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – С. 119,121.

11. На одному з етапів реплікації ДНК фермент ДНК-геліказа і деста­білі­зувальний білок розщеплюють молекулу ДНК на два окремих ланцюги.

Відповідь: реплікація.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – С. 88-90.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – С. 90.

12. Різні тканини організму людини мають різну мітотичну активність. Серед них є такі, що скла­даю­ться із високоспеціалізованих клітин (наприклад, нер­вових), які втрачають здатність до розмноження.

Відповідь: у нейронах.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – С. 121.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – С. 123.

13. Ген є елементарною структурно-функціональною одиницею спадковості, яка визначає розвиток певної ознаки. Внаслідок передачі генів у ряді поко­лінь забезпечується спадкоємність організмів.

Відповідь: один ген.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – С. 99.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – С. 101.

14. Анафаза мітозу характеризується тим, що дочірні хроматиди по нитках ве­ретена рухаються до різних полюсів клітини.

Відповідь: анафази.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – С. 118-119.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – С. 120.

15. Послідовність нуклеотидів у молекулі про-іРНК, що утворюється під час транскрипції, точно відтво­рює порядок чергування нуклеотидів у ДНК-мат­риці.

Відповідь: екзон-інтрон-екзон.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – С. 96.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – С. 97.

16. Нитки веретена поділу під час анафази мітозу забезпечують рух сес­трин­сь­ких хроматид до різних полюсів клітини.

Відповідь: розходження хромосом.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – С. 119.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – С. 120.

17. На стадії метафази хромосоми розміщуються у площині екватора, утво­рю­­ю­чи так звану метафазну пластинку.

Відповідь: метафаза.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – С. 118-119.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – С. 120.

18. Найбільша кількість рибосом виявлена у клітинах, що інтенсивно синте­зують білки. Доведено, що саме ці органели забезпечують білковий синтез.

Відповідь: рибосоми.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – С. 67-68.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – С. 68-69.

19. Хромосомні мутації, або аберації, внаслідок яких відбувається відрив і по­во­рот частини хромосоми на 180°, називаються інверсіями.

Відповідь: інверсія.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – С. 196-197.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – С. 198.

20. Один із завершальних етапів біосинтезу білків – трансляція, яка полягає у формуванні поліпептидного ланцюга на рибосомі.

Відповідь: трансляція.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – С. 96-98.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – С. 98-99.

21. Завдяки наявності у складі лізосом до 40 різних ферментів вони забезпе­чують руйнування мікроорганізмів і вірусів. Продукти перетравлення по­трап­ляють у цитоплазму, а неперетравлений матеріал залишається у лізосо­мах.

Відповідь: лізосоми.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – С. 64-65.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – С. 65.

22. Зворотна транскриптаза фермент вірусу каталізує синтез ДНК і матрицею для цього синтезу слугує вірусна іРНК. Цей процес має назву зворотна транскрипція і він властивий РНК-вмісним вірусам.

Відповідь: ДНК на матриці вірусної іРНК.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – С. 108.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – С. 112.

23. На стадії метафази хромосоми розміщуються у площині екватора утворюючи так звану метафазну пластинку. У цій фазі хромосоми найбільш спіралізовані і можна підрахувати число хромосом у клітині, тому метафазну пластинку використовують у цитогенетичних дослідженнях для визначення числа і форми хромосом.

Відповідь: метафаза.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – С. 118.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – С. 120.

24. Пересадка органів і тканин у межах того самого організму називається аутотрансплантацією.

Відповідь: аутотранспантація.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – С. 271.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – С. 272.

25. Процес виведення макромолекул, при якому внутрішньоклітинні секреторні пухирці зливаються з плазмалемою і їх вміст виводиться з клітини називається екзоцитозом.

Відповідь: екзоцитоз.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – С. 58.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – С. 58

26. Молекулярні механізми пов’язані з «дозріванням» різних типів РНК, називаються процесингом. У процесі «дозрівання» іРНК спеціальні ферменти вирізають неактивні ділянки (інтрони) і зшивають активні ділянки, що залишилися (екзони). Вирізання інтронних ділянок відбувається за допомогою ферментів – рестриктаз.

Відповідь: поцесинг.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – С. 95-96.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – С. 97.

27. Транскрипція – це утворення молекул РНК на матриці ДНК. Фермент РНК-полімераза забезпечує синтез РНК, просуваючись вздовж нитки ДНК від промотора до гена-термінатора, після чого відокремлюється від утвореної РНК.

Відповідь: транскрипція.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – С. 94-95.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – С. 96-97.

28. Нуклеосома – це дископодібні частки діаметром близько 11 нм. До її складу входять 5 різновидів гістонових білків:Н1, Н2А, Н2В, Н3 і Н4. Чотири останніх утворюють гістоновий октамер (8 білкових молекул), навколо яких накручується певний сегмент дволанцюгової ДНК. Гістон Н1 відповідає за компактну укладку нуклеосомного ланцюга і з’єднує нуклеосоми між собою.

Відповідь: нуклеосома.

·        Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – С. 71-72.

Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – С. 72-74. 

 Література

1. Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: Нова книга, 2009. – 608 с.; іл.

2. Біологія: Підручник для студентів медичних спеціальностей ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації / Кол. авт.; За ред. проф. В.П.Пішака та проф. Ю.І.Ба­жори. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 656 с.; іл.

3. Биология: Учебник для студентов медицинских специальностей ВУЗов. В 2-х книгах / Кол. авт.; Под ред. проф. Ярыгина В. Н. – М.: Высшая школа, 2001 (1997). – 432 (448) с. (книга І); 334 (340) с. (книга ІІ); ил.

4. Пішак В.П., Захарчук О.І. Навчальний посібник з медичної біології, па­ра­зитології та генетики. Практикум. – Чернівці: Медакадемія, 2004. – 579 с.; іл.

5. Медична біологія: Навч. Посібник до практичних занять для студентів        І курсу /Ю.І.Бажора, Н.М.Гламаздіна, М.М.Чеснокова, В.В.Ніколаєвський. – Одеса: Одес.держ.мед.ун-т, 2006. – 352 с. – Мова англ.

6. Медична біологія: Навчальний посібник до практичних занять / Романенко О. В., Кравчук М. Г., Грінкевич В. М. та ін.; За ред. Романенка О. В. – К.: Здо­ров’я, 2005. – 372 с.